facebook-pixelStatscore Live
Data aktualizacji

Warunki korzystania z serwisów STATSCORE

I. Wprowadzenie

 1. Niniejszy dokument wraz z polityką prywatności, określają zasady korzystania z serwisów STATSCORE. 

II. Definicje

 1. Ilekroć w Warunkach mowa jest o: 

  1. STATSCORE – należy przez to rozumieć STATSCORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Branickiego 11 lok. 32, 02-972 Warszawa; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000447881; NIP: 5213642943, REGON: 146508248.

  2. Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę https://statscore.live

  3. Aplikacjach mobilnych – należy przez to rozumieć aplikację Statscore Live, zainstalowaną z poziomu Strony Internetowej i/lub sklepów Google Play lub App Store.

  4. Użytkownikach – należy przez to rozumieć wszystkie osoby, które uzyskają dostęp do Strony Internetowej lub/i Aplikacji mobilnych, korzystają z dostępnych tam funkcjonalności, zawartości Strony internetowej w dowolny sposób. 

  5. Warunkach – należy przez to rozumieć niniejszy WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISÓW STATSCORE.

  6. Polityce prywatności – należy przez to rozumieć POLITYKĘ PRYWATNOŚCI stanowiącą część Warunków, 

  7. Profilu Użytkownika – należy przez to rozumieć chronioną hasłem indywidualną przestrzeń, w której Użytkownik uzyska możliwość pozyskiwania informacji, danych oraz personalizację sposobu i zakresu pozyskiwania danych.

III.  Zasady ogólne

 1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, Warunki określają zasady wszelkich form korzystania ze Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych, zawartych tam treści, linków, materiałów i informacji. W przypadku, gdyby Użytkownik i STATSCORE ustalili w formie pisemnej odmienne od zawartych w Warunkach zasady korzystania ze Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych, postanowienia takiego porozumienia będą wiążące. 

 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych. 

 3. Domniemywa się, że Użytkownik, który korzysta ze Strony Internetowej lub/i pobrał i uruchomił Aplikacje mobilne, zapoznał się z Warunkami i Polityką Prywatności jak również rozumie i akceptuje ich postanowienia w tym w szczególności akceptuje zobowiązania wynikające z użytkowania Strony Internetowej i Aplikacji mobilnych.

 4. STATSCORE w każdym czasie i bez ograniczeń zachowuje wg własnego uznania prawo do modyfikowania zawartości Strony Internetowej jak również wprowadzania wszelkich zmian i modyfikacji w Aplikacjach mobilnych. 

 5. W interesie Użytkownika jest bieżące śledzenie i zapoznawanie się z treścią Strony Internetowej jak również aktualnej wersji Aplikacji mobilnych. Poprzez użytkowanie Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych, Użytkownik akceptuje każdoczesne warunki korzystania z tych serwisów, niezależnie od wprowadzonych przez STATSCORE modyfikacji.

 6. STATSCORE nie jest zobowiązana do informowania Użytkowników o dokonanych modyfikacjach w zakresie Strony internetowej jak również Aplikacji mobilnych, aktualizacja wykorzystywanych Aplikacji mobilnych poprzez pobranie aktualnej wersji jest w interesie Użytkownika, a STATSCORE nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Aplikacji mobilnych w wersji nieaktualnej. 

 7. Użytkownik akceptuje i zobowiązuje się wykorzystywać Stronę internetową lub/i Aplikacje mobilne wyłącznie w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa jak również zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

 8. Wykorzystanie Strony Internetowej lub/i Aplikacji mobilnych w celu przesyłania, rozpowszechniania, publikacji lub przechowywania treści, danych lub informacji sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, które naruszają dobra osobiste osób trzecich lub naruszają prawa autorskie, znaki handlowe, tajemnicę handlową lub inne prawa własności intelektualnej lub stanowią treści nieprzyzwoite lub szkodliwe dla nieletnich lub stanowią czyn nielegalny, molestowanie, czyn oszczerczy lub zniesławiający, naruszający prywatność lub chronione dane osobowe, oszustw, naruszenia przepisów dewizowych lub prawa hazardowego jest surowo zakazane. STATSCORE zachowuje w każdym czasie prawo do usunięcia takich danych ze Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych jak również uniemożliwienia Użytkownikowi odpowiedzialnemu za ich zamieszczenie na Stronie internetowej lub/i w Aplikacjach mobilnych poprzez zablokowanie lub usunięcie jego konta. STATSCORE jednocześnie w takim przypadku zachowuje prawo wystąpienia według własnego uznania na drodze sądowej przeciwko Użytkownikowi z roszczeniami o naprawienie szkody powstałej w wyniku takich publikacji.  

 9. Strona internetowa oraz Aplikacje mobilne zawierają informacje na żywo z wydarzeń sportowych, wyniki sportowe w czasie rzeczywistym, wyniki końcowe, terminarze, składy, ustawienia i statystyki sportowe. Wyniki oraz inne dane statystyczne zawarte w Aplikacjach mobilnych odzwierciedlają informacje dostarczone przez inne niezależne źródła (pochodzące od stron trzecich) lub zebrane w wyniku wewnętrznych starań lub z różnych innych oficjalnych źródeł. STATSCORE dokłada wszelkich starań, aby regularnie aktualizować zawartość oraz informacje udostępniane na Stronie internetowej oraz za pośrednictwem Aplikacji mobilnych niemniej, w wyjątkowych przypadkach dane lub informacje mogą być nieprecyzyjne. STATSCORE nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania danych i informacji pozyskanych ze Strony internetowej lub Aplikacji mobilnych.

IV. Warunki korzystania z aplikacji mobilnych

 1. Z Aplikacji mobilnych mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zwane dalej „Użytkownikami”.

 2. Użytkownik może pobrać Aplikację na swoje urządzenie mobilne w dowolnej chwili. Po pobraniu Aplikacji, Użytkownik może ją zainstalować na swoim urządzeniu przenośnym. Za pobranie Aplikacji lub jej zainstalowanie nie są pobierane żadne opłaty.

 3. W celu pobrania, zainstalowania oraz korzystania z Aplikacji mobilnych, Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu. Aplikacje mobilne można pobrać ze Strony internetowej lub ze sklepów Google Play lub App Store, przez wyszukanie nazwy Aplikacji, którą Użytkownik jest zainteresowany.

 4. Minimalne wymagania sprzętowe i rodzaje urządzeń przenośnych dostosowane do Aplikacji są następujące:

  1. Aplikację można pobrać na urządzenia przenośne posiadające dostęp do Internetu i pracujące w oparciu o systemy operacyjne: Android lub iOS, takie jak np. telefony komórkowe, smartfony, czy tablety;

  2. Minimalne wymagania w zakresie dostępu do sieci Internet, to przepustowość łącza Internetowego 1 Mbit/s;

  3. Minimalne wymagania w zakresie systemu operacyjnego dla Aplikacji to Android wersja 10, iOS wersja 10.3.

 5. STATSCORE może publikować aktualizacje Aplikacji mobilnych. Do prawidłowego działania Aplikacji mobilnych oraz korzystania ze wszystkich ich funkcji, niezbędne jest regularne aktualizowanie Aplikacji. Zmianę polegającą na aktualizacji Aplikacji uważa się zaakceptowaną nie później niż w chwili pobrania tej aktualizacji na urządzenie przenośne Użytkownika.

 6. Aplikacja działa w trybie on–line, tj. kiedy w urządzeniu przenośnym Użytkownika jest włączony dostęp do Internetu.

V. Funkcjonalności aplikacji

 1.  Po pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji mobilnych, Użytkownik może:

  1. Zarejestrować konto użytkownika

  2. Dokonać personalizacji ustawień konta, po zalogowaniu się,

  3. Śledzić wyniki i tabele rozgrywek sportowych, poszczególnych drużyn oraz piłkarzy.

 2. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Aplikacji poprzez jej odinstalowanie ze swojego urządzenia mobilnego.

VI. Profile użytkowników

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych ma możliwość utworzenia własnego Profilu użytkownika.  

 2. Zakładanie Profilu Użytkownika. 

  1. Założenie Profilu Użytkownika wymaga przeprowadzenia procedury rejestracji na Stronie internetowej lub/i w Aplikacjach mobilnych.

  2. Założenie Profilu Użytkownika wiąże się z koniecznością stworzenia loginu (adres email lub konto Google) oraz hasła spełniającego warunki bezpieczeństwa. 

  3. Po utworzeniu Profilu Użytkownika, Użytkownik uzyska indywidualną przestrzeń, w której uzyska możliwość dokonania wyboru uzyskiwanych informacji, ich zakresu oraz sposobu prezentacji. Wybór, o którym mowa w zdaniu poprzednim ograniczony jest do zakresu danych i sposobu ich przetwarzania jakie oferuje STATSCORE. 

  4. Użytkownik może w każdym czasie edytować dane zawarte w Profilu Użytkownika, zmieniać sposób i zakres prezentowanych danych, zmieniać hasło jak również usunąć Profil Użytkownika.

  5. Profil Użytkownika, który nie będzie wykorzystywany (brak logowania przez Użytkownika) przez okres dłuższy niż 180 dni mogą być automatycznie usuwane przez STATSCORE. Po usunięcia profilu odzyskanie wybranych przez Użytkownika preferencji nie będzie możliwy.

VII. Własność intelektualna

 1. Bez wcześniejszej pisemnej zgody STATSCORE, Użytkownicy nie mają prawa kopiować, modyfikować, manipulować, rozprowadzać, przesyłać, wyświetlać, powielać, przekazywać, wysyłać, pobierać lub w inny sposób wykorzystywać lub zmieniać treści Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych.

 2. Zabrania się udostępniania osobom trzecim loginu i hasła do Profilu Użytkownika. 

 3. STATSCORE zachowuje prawo do zablokowania lub usunięcia Profilu Użytkownika w przypadku, gdy dostęp do Profilu Użytkownika zostanie udostępniony osobom trzecim. 

 4. Statscore Live jest znakiem handlowym STATSCORE. Używanie znaku handlowego i powiązanych znaków jest zabronione, a wszelkie prawa są zastrzeżone. Każde naruszenie powyższego zakazu może być równoznaczne z naruszeniem obowiązujących praw własności intelektualnej w ramach Unii Europejskiej i innych obowiązujących przepisów prawa. STATSCORE i każdy inny podmiot upoważniony do występowania w jego imieniu, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo przeciwko każdej stronie dopuszczającej się bezpośrednio lub pośrednio tego naruszenia.

VIII. Naruszenie warunków użytkowania

 1. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik bezpośrednio lub pośrednio narusza postanowienia Warunków STATSCORE ma prawo w każdym czasie i według własnego uznania zablokować lub usunąć Profil Użytkownika.

IX. Prawo i interpretacja

 1. Warunki użytkowania Strony internetowej oraz Aplikacji mobilnych podlegają przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej i będą interpretowane zgodnie z nimi. Strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądu państwa Rzeczypospolitej Polskiej do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków. Warunki nie podlegają Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, których zastosowanie jest wyraźnie wykluczone.

X. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. STATSCORE nie ponosi odpowiedzialności, nie zapewnia zabezpieczenia lub gwarancji (wyraźnej lub domniemanej), że zawartość Strony Internetowej i Aplikacji mobilnych są bezbłędne lub/i odpowiednie.

 2. Korzystanie ze Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Aplikacja nie grą hazardową ani bukmacherską. Usługodawca nie świadczy usług hazardowych i nie prowadzi zakładów wzajemnych, w związku z tym, nie przetrzymuje oraz nie kontroluje funduszy Użytkownika i nie bierze udziału w żadnych transakcjach hazardowych.  

 3. Usługodawca nie gwarantuje, że którekolwiek z funkcji oferowanych na Stronie internetowej lub/i w Aplikacjach mobilnych są autoryzowane i że działanie będzie w pełni satysfakcjonujące dla Użytkownika, że Aplikacje mobilne są całkowicie bezpieczne i wolne od błędów, że jest regularnie aktualizowana oraz, że każda wada oprogramowania jest regularnie korygowana, że Aplikacje mobilne działają nieprzerwanie, że Aplikacje mobilne są wolne od wirusów i błędów, nie gwarantuje, że Aplikacje mobilne są zadowalające, że informacje i funkcje dostępne na Stronie internetowej oraz w Aplikacjach mobilnych są wiarygodne lub wszelkie inne uzyskane informacje i funkcje używane w Aplikacjach mobilnych są wiarygodne. Użytkownicy, którzy zdecydują się na otwarcie Aplikacji mobilnych, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za działanie zgodnie z prawem lokalnym, jeżeli i o ile lokalne przepisy prawa mają zastosowanie.

 4. Strony internetowe oraz Aplikacje mobilne mogą zawierać linki i odnośniki do stron internetowych / aplikacji / reklam/ treści stron trzecich. Te inne witryny / aplikacje / reklamy / treści będą podlegać odrębnym warunkom, zwykle zawartym w tych witrynach / aplikacjach / reklamach / treści. Są one dostarczane dla wygody i zainteresowania Użytkowników i nie oznaczają odpowiedzialności za informacje zawarte w tych witrynach / aplikacjach / reklamach / treści przez STATSCORE ani nie są przez niego zatwierdzane. Usługodawca nie daje żadnej gwarancji, wyrażonej lub dorozumianej, co do dokładności, dostępności treści lub informacji, tekstu lub grafiki, które nie są objęte jego domeną. STATSCORE nie testował żadnego oprogramowania znajdującego się w innych witrynach/aplikacjach i nie reprezentuje jakości, bezpieczeństwa, niezawodności ani przydatności takiego oprogramowania.

 5. STATSCORE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które Użytkownik lub strona trzecia może ponieść w wyniku korzystania ze Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych, w tym, między innymi szkodami spowodowanymi stratami komercyjnymi, utratą korzyści, stratą z tytułu spodziewanych zysków, stratą wygranej lub innych korzyści, przerwą w działalności gospodarczej, utratą informacji handlowych, lub jakichkolwiek innych materialnych i wynikających z nich strat.

 6. STATSCORE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wygrane lub poniesione straty na witrynach/aplikacjach stron trzecich, które wynikają z korzystania z informacji wyświetlanych na Stronie internetowej oraz Aplikacjach mobilnych.

 7. STATSCORE nie uznaje i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w niżej wymienionych następujących kwestiach: 

  1. błąd (błędy), błędy w druku, mylne interpretacje, przesłyszenia, błędne odczytanie, błędy w tłumaczeniu, błędy w pisowni, błędy w czytaniu, błędy transakcji, zagrożenia techniczne, błędy w rejestracji, oczywiste błędy, błędy siły wyższej i inne podobne błędy i pomyłki;

  2. naruszenie Warunków;

  3. działania przestępcze;

  4. porady w dowolnej formie udzielane przez STATSCORE;

  5. czynności prawne i/lub inne;

  6. straty lub szkody, które Użytkownicy lub osoby trzecie mogą ponieść w wyniku korzystania ze Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych, ich zawartości lub linków sugerowanych przez STATSCORE;

  7. straty lub szkody, które Użytkownicy lub osoby trzecie mogą ponieść w wyniku jakiejkolwiek zmiany, zawieszenia lub przerwy w działaniu Strony internetowej Aplikacji mobilnych;

  8. niezgodnego z prawem korzystania ze Strony Internetowej lub/i Aplikacji mobilnych lub ich treści przez jakąkolwiek osobę, z powodu wady lub zaniechania lub jakiegokolwiek innego czynnika pozostającego poza kontrolą STATSCORE;

  9. jakiekolwiek wykorzystanie Strony Internetowej lub Aplikacji mobilnych przez osoby trzecie spowodowane, wejściem do prywatnych zasobów wymagających loginu i hasła Użytkownika.

  10. w przypadku rozbieżności w zakresie usług, funkcji i innych działań oferowanych przez Stronę internetową lub/i Aplikacje mobilne spowodowanych działaniem wirusów, wszelkie szkody, koszty, wydatki, straty lub roszczenia spowodowane są przez wspomniane rozbieżności.

  11. każde działanie lub zaniechanie dostawcy Internetu lub innej strony trzeciej, z którą Użytkownik może mieć podpisaną umowę w celu uzyskania dostępu do Strony Internetowej lub/i Aplikacji mobilnych. W przypadku sporu pomiędzy dostawcą Internetu a Użytkownikiem, STATSCORE nie może być stroną w sporze i taki spór w żaden sposób nie może wpływać na Warunki. 

  12. wszelkie roszczenia powstałe w wyniku poniesienia szkody przez Użytkownika w związku z treścią materiałów publikowanych na Stronie internetowej lub/i Aplikacjach mobilnych przez innego Użytkownika lub inną osobę trzecią, które nie zostały autoryzowane przez STATSCORE.

Data aktualizacji

Warunki korzystania z serwisów STATSCORE

I. Wprowadzenie

 1. Niniejszy dokument wraz z polityką prywatności, określają zasady korzystania z serwisów STATSCORE. 

II. Definicje

 1. Ilekroć w Warunkach mowa jest o: 

  1. STATSCORE – należy przez to rozumieć STATSCORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Branickiego 11 lok. 32, 02-972 Warszawa; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000447881; NIP: 5213642943, REGON: 146508248.

  2. Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę https://statscore.live

  3. Aplikacjach mobilnych – należy przez to rozumieć aplikację Statscore Live, zainstalowaną z poziomu Strony Internetowej i/lub sklepów Google Play lub App Store.

  4. Użytkownikach – należy przez to rozumieć wszystkie osoby, które uzyskają dostęp do Strony Internetowej lub/i Aplikacji mobilnych, korzystają z dostępnych tam funkcjonalności, zawartości Strony internetowej w dowolny sposób. 

  5. Warunkach – należy przez to rozumieć niniejszy WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISÓW STATSCORE.

  6. Polityce prywatności – należy przez to rozumieć POLITYKĘ PRYWATNOŚCI stanowiącą część Warunków, 

  7. Profilu Użytkownika – należy przez to rozumieć chronioną hasłem indywidualną przestrzeń, w której Użytkownik uzyska możliwość pozyskiwania informacji, danych oraz personalizację sposobu i zakresu pozyskiwania danych.

III.  Zasady ogólne

 1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, Warunki określają zasady wszelkich form korzystania ze Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych, zawartych tam treści, linków, materiałów i informacji. W przypadku, gdyby Użytkownik i STATSCORE ustalili w formie pisemnej odmienne od zawartych w Warunkach zasady korzystania ze Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych, postanowienia takiego porozumienia będą wiążące. 

 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych. 

 3. Domniemywa się, że Użytkownik, który korzysta ze Strony Internetowej lub/i pobrał i uruchomił Aplikacje mobilne, zapoznał się z Warunkami i Polityką Prywatności jak również rozumie i akceptuje ich postanowienia w tym w szczególności akceptuje zobowiązania wynikające z użytkowania Strony Internetowej i Aplikacji mobilnych.

 4. STATSCORE w każdym czasie i bez ograniczeń zachowuje wg własnego uznania prawo do modyfikowania zawartości Strony Internetowej jak również wprowadzania wszelkich zmian i modyfikacji w Aplikacjach mobilnych. 

 5. W interesie Użytkownika jest bieżące śledzenie i zapoznawanie się z treścią Strony Internetowej jak również aktualnej wersji Aplikacji mobilnych. Poprzez użytkowanie Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych, Użytkownik akceptuje każdoczesne warunki korzystania z tych serwisów, niezależnie od wprowadzonych przez STATSCORE modyfikacji.

 6. STATSCORE nie jest zobowiązana do informowania Użytkowników o dokonanych modyfikacjach w zakresie Strony internetowej jak również Aplikacji mobilnych, aktualizacja wykorzystywanych Aplikacji mobilnych poprzez pobranie aktualnej wersji jest w interesie Użytkownika, a STATSCORE nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Aplikacji mobilnych w wersji nieaktualnej. 

 7. Użytkownik akceptuje i zobowiązuje się wykorzystywać Stronę internetową lub/i Aplikacje mobilne wyłącznie w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa jak również zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

 8. Wykorzystanie Strony Internetowej lub/i Aplikacji mobilnych w celu przesyłania, rozpowszechniania, publikacji lub przechowywania treści, danych lub informacji sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, które naruszają dobra osobiste osób trzecich lub naruszają prawa autorskie, znaki handlowe, tajemnicę handlową lub inne prawa własności intelektualnej lub stanowią treści nieprzyzwoite lub szkodliwe dla nieletnich lub stanowią czyn nielegalny, molestowanie, czyn oszczerczy lub zniesławiający, naruszający prywatność lub chronione dane osobowe, oszustw, naruszenia przepisów dewizowych lub prawa hazardowego jest surowo zakazane. STATSCORE zachowuje w każdym czasie prawo do usunięcia takich danych ze Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych jak również uniemożliwienia Użytkownikowi odpowiedzialnemu za ich zamieszczenie na Stronie internetowej lub/i w Aplikacjach mobilnych poprzez zablokowanie lub usunięcie jego konta. STATSCORE jednocześnie w takim przypadku zachowuje prawo wystąpienia według własnego uznania na drodze sądowej przeciwko Użytkownikowi z roszczeniami o naprawienie szkody powstałej w wyniku takich publikacji.  

 9. Strona internetowa oraz Aplikacje mobilne zawierają informacje na żywo z wydarzeń sportowych, wyniki sportowe w czasie rzeczywistym, wyniki końcowe, terminarze, składy, ustawienia i statystyki sportowe. Wyniki oraz inne dane statystyczne zawarte w Aplikacjach mobilnych odzwierciedlają informacje dostarczone przez inne niezależne źródła (pochodzące od stron trzecich) lub zebrane w wyniku wewnętrznych starań lub z różnych innych oficjalnych źródeł. STATSCORE dokłada wszelkich starań, aby regularnie aktualizować zawartość oraz informacje udostępniane na Stronie internetowej oraz za pośrednictwem Aplikacji mobilnych niemniej, w wyjątkowych przypadkach dane lub informacje mogą być nieprecyzyjne. STATSCORE nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania danych i informacji pozyskanych ze Strony internetowej lub Aplikacji mobilnych.

IV. Warunki korzystania z aplikacji mobilnych

 1. Z Aplikacji mobilnych mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zwane dalej „Użytkownikami”.

 2. Użytkownik może pobrać Aplikację na swoje urządzenie mobilne w dowolnej chwili. Po pobraniu Aplikacji, Użytkownik może ją zainstalować na swoim urządzeniu przenośnym. Za pobranie Aplikacji lub jej zainstalowanie nie są pobierane żadne opłaty.

 3. W celu pobrania, zainstalowania oraz korzystania z Aplikacji mobilnych, Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu. Aplikacje mobilne można pobrać ze Strony internetowej lub ze sklepów Google Play lub App Store, przez wyszukanie nazwy Aplikacji, którą Użytkownik jest zainteresowany.

 4. Minimalne wymagania sprzętowe i rodzaje urządzeń przenośnych dostosowane do Aplikacji są następujące:

  1. Aplikację można pobrać na urządzenia przenośne posiadające dostęp do Internetu i pracujące w oparciu o systemy operacyjne: Android lub iOS, takie jak np. telefony komórkowe, smartfony, czy tablety;

  2. Minimalne wymagania w zakresie dostępu do sieci Internet, to przepustowość łącza Internetowego 1 Mbit/s;

  3. Minimalne wymagania w zakresie systemu operacyjnego dla Aplikacji to Android wersja 10, iOS wersja 10.3.

 5. STATSCORE może publikować aktualizacje Aplikacji mobilnych. Do prawidłowego działania Aplikacji mobilnych oraz korzystania ze wszystkich ich funkcji, niezbędne jest regularne aktualizowanie Aplikacji. Zmianę polegającą na aktualizacji Aplikacji uważa się zaakceptowaną nie później niż w chwili pobrania tej aktualizacji na urządzenie przenośne Użytkownika.

 6. Aplikacja działa w trybie on–line, tj. kiedy w urządzeniu przenośnym Użytkownika jest włączony dostęp do Internetu.

V. Funkcjonalności aplikacji

 1.  Po pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji mobilnych, Użytkownik może:

  1. Zarejestrować konto użytkownika

  2. Dokonać personalizacji ustawień konta, po zalogowaniu się,

  3. Śledzić wyniki i tabele rozgrywek sportowych, poszczególnych drużyn oraz piłkarzy.

 2. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Aplikacji poprzez jej odinstalowanie ze swojego urządzenia mobilnego.

VI. Profile użytkowników

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych ma możliwość utworzenia własnego Profilu użytkownika.  

 2. Zakładanie Profilu Użytkownika. 

  1. Założenie Profilu Użytkownika wymaga przeprowadzenia procedury rejestracji na Stronie internetowej lub/i w Aplikacjach mobilnych.

  2. Założenie Profilu Użytkownika wiąże się z koniecznością stworzenia loginu (adres email lub konto Google) oraz hasła spełniającego warunki bezpieczeństwa. 

  3. Po utworzeniu Profilu Użytkownika, Użytkownik uzyska indywidualną przestrzeń, w której uzyska możliwość dokonania wyboru uzyskiwanych informacji, ich zakresu oraz sposobu prezentacji. Wybór, o którym mowa w zdaniu poprzednim ograniczony jest do zakresu danych i sposobu ich przetwarzania jakie oferuje STATSCORE. 

  4. Użytkownik może w każdym czasie edytować dane zawarte w Profilu Użytkownika, zmieniać sposób i zakres prezentowanych danych, zmieniać hasło jak również usunąć Profil Użytkownika.

  5. Profil Użytkownika, który nie będzie wykorzystywany (brak logowania przez Użytkownika) przez okres dłuższy niż 180 dni mogą być automatycznie usuwane przez STATSCORE. Po usunięcia profilu odzyskanie wybranych przez Użytkownika preferencji nie będzie możliwy.

VII. Własność intelektualna

 1. Bez wcześniejszej pisemnej zgody STATSCORE, Użytkownicy nie mają prawa kopiować, modyfikować, manipulować, rozprowadzać, przesyłać, wyświetlać, powielać, przekazywać, wysyłać, pobierać lub w inny sposób wykorzystywać lub zmieniać treści Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych.

 2. Zabrania się udostępniania osobom trzecim loginu i hasła do Profilu Użytkownika. 

 3. STATSCORE zachowuje prawo do zablokowania lub usunięcia Profilu Użytkownika w przypadku, gdy dostęp do Profilu Użytkownika zostanie udostępniony osobom trzecim. 

 4. Statscore Live jest znakiem handlowym STATSCORE. Używanie znaku handlowego i powiązanych znaków jest zabronione, a wszelkie prawa są zastrzeżone. Każde naruszenie powyższego zakazu może być równoznaczne z naruszeniem obowiązujących praw własności intelektualnej w ramach Unii Europejskiej i innych obowiązujących przepisów prawa. STATSCORE i każdy inny podmiot upoważniony do występowania w jego imieniu, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo przeciwko każdej stronie dopuszczającej się bezpośrednio lub pośrednio tego naruszenia.

VIII. Naruszenie warunków użytkowania

 1. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik bezpośrednio lub pośrednio narusza postanowienia Warunków STATSCORE ma prawo w każdym czasie i według własnego uznania zablokować lub usunąć Profil Użytkownika.

IX. Prawo i interpretacja

 1. Warunki użytkowania Strony internetowej oraz Aplikacji mobilnych podlegają przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej i będą interpretowane zgodnie z nimi. Strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądu państwa Rzeczypospolitej Polskiej do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków. Warunki nie podlegają Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, których zastosowanie jest wyraźnie wykluczone.

X. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. STATSCORE nie ponosi odpowiedzialności, nie zapewnia zabezpieczenia lub gwarancji (wyraźnej lub domniemanej), że zawartość Strony Internetowej i Aplikacji mobilnych są bezbłędne lub/i odpowiednie.

 2. Korzystanie ze Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Aplikacja nie grą hazardową ani bukmacherską. Usługodawca nie świadczy usług hazardowych i nie prowadzi zakładów wzajemnych, w związku z tym, nie przetrzymuje oraz nie kontroluje funduszy Użytkownika i nie bierze udziału w żadnych transakcjach hazardowych.  

 3. Usługodawca nie gwarantuje, że którekolwiek z funkcji oferowanych na Stronie internetowej lub/i w Aplikacjach mobilnych są autoryzowane i że działanie będzie w pełni satysfakcjonujące dla Użytkownika, że Aplikacje mobilne są całkowicie bezpieczne i wolne od błędów, że jest regularnie aktualizowana oraz, że każda wada oprogramowania jest regularnie korygowana, że Aplikacje mobilne działają nieprzerwanie, że Aplikacje mobilne są wolne od wirusów i błędów, nie gwarantuje, że Aplikacje mobilne są zadowalające, że informacje i funkcje dostępne na Stronie internetowej oraz w Aplikacjach mobilnych są wiarygodne lub wszelkie inne uzyskane informacje i funkcje używane w Aplikacjach mobilnych są wiarygodne. Użytkownicy, którzy zdecydują się na otwarcie Aplikacji mobilnych, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za działanie zgodnie z prawem lokalnym, jeżeli i o ile lokalne przepisy prawa mają zastosowanie.

 4. Strony internetowe oraz Aplikacje mobilne mogą zawierać linki i odnośniki do stron internetowych / aplikacji / reklam/ treści stron trzecich. Te inne witryny / aplikacje / reklamy / treści będą podlegać odrębnym warunkom, zwykle zawartym w tych witrynach / aplikacjach / reklamach / treści. Są one dostarczane dla wygody i zainteresowania Użytkowników i nie oznaczają odpowiedzialności za informacje zawarte w tych witrynach / aplikacjach / reklamach / treści przez STATSCORE ani nie są przez niego zatwierdzane. Usługodawca nie daje żadnej gwarancji, wyrażonej lub dorozumianej, co do dokładności, dostępności treści lub informacji, tekstu lub grafiki, które nie są objęte jego domeną. STATSCORE nie testował żadnego oprogramowania znajdującego się w innych witrynach/aplikacjach i nie reprezentuje jakości, bezpieczeństwa, niezawodności ani przydatności takiego oprogramowania.

 5. STATSCORE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które Użytkownik lub strona trzecia może ponieść w wyniku korzystania ze Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych, w tym, między innymi szkodami spowodowanymi stratami komercyjnymi, utratą korzyści, stratą z tytułu spodziewanych zysków, stratą wygranej lub innych korzyści, przerwą w działalności gospodarczej, utratą informacji handlowych, lub jakichkolwiek innych materialnych i wynikających z nich strat.

 6. STATSCORE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wygrane lub poniesione straty na witrynach/aplikacjach stron trzecich, które wynikają z korzystania z informacji wyświetlanych na Stronie internetowej oraz Aplikacjach mobilnych.

 7. STATSCORE nie uznaje i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w niżej wymienionych następujących kwestiach: 

  1. błąd (błędy), błędy w druku, mylne interpretacje, przesłyszenia, błędne odczytanie, błędy w tłumaczeniu, błędy w pisowni, błędy w czytaniu, błędy transakcji, zagrożenia techniczne, błędy w rejestracji, oczywiste błędy, błędy siły wyższej i inne podobne błędy i pomyłki;

  2. naruszenie Warunków;

  3. działania przestępcze;

  4. porady w dowolnej formie udzielane przez STATSCORE;

  5. czynności prawne i/lub inne;

  6. straty lub szkody, które Użytkownicy lub osoby trzecie mogą ponieść w wyniku korzystania ze Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych, ich zawartości lub linków sugerowanych przez STATSCORE;

  7. straty lub szkody, które Użytkownicy lub osoby trzecie mogą ponieść w wyniku jakiejkolwiek zmiany, zawieszenia lub przerwy w działaniu Strony internetowej Aplikacji mobilnych;

  8. niezgodnego z prawem korzystania ze Strony Internetowej lub/i Aplikacji mobilnych lub ich treści przez jakąkolwiek osobę, z powodu wady lub zaniechania lub jakiegokolwiek innego czynnika pozostającego poza kontrolą STATSCORE;

  9. jakiekolwiek wykorzystanie Strony Internetowej lub Aplikacji mobilnych przez osoby trzecie spowodowane, wejściem do prywatnych zasobów wymagających loginu i hasła Użytkownika.

  10. w przypadku rozbieżności w zakresie usług, funkcji i innych działań oferowanych przez Stronę internetową lub/i Aplikacje mobilne spowodowanych działaniem wirusów, wszelkie szkody, koszty, wydatki, straty lub roszczenia spowodowane są przez wspomniane rozbieżności.

  11. każde działanie lub zaniechanie dostawcy Internetu lub innej strony trzeciej, z którą Użytkownik może mieć podpisaną umowę w celu uzyskania dostępu do Strony Internetowej lub/i Aplikacji mobilnych. W przypadku sporu pomiędzy dostawcą Internetu a Użytkownikiem, STATSCORE nie może być stroną w sporze i taki spór w żaden sposób nie może wpływać na Warunki. 

  12. wszelkie roszczenia powstałe w wyniku poniesienia szkody przez Użytkownika w związku z treścią materiałów publikowanych na Stronie internetowej lub/i Aplikacjach mobilnych przez innego Użytkownika lub inną osobę trzecią, które nie zostały autoryzowane przez STATSCORE.

Legenda