facebook-pixelStatscore Live
Data aktualizacji

Polityka prywatności

 1. STATSCORE uznaje prywatność wszystkich podmiotów przeglądających Stronę Internetową (https://statscore.live) i korzystających z Aplikacji mobilnych, zwanych dalej „ Użytkownikami” i zobowiązana jest chronić ich prywatność. STATSCORE może gromadzić i wykorzystywać „Dane osobowe” (zdefiniowane poniżej) odnoszące się do Użytkowników w celu zapewnienia im usług świadczonych przez Aplikację i wyłącznie w celu, który został wyraźnie zdefiniowany poniżej.

 2. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

I. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Strony internetowej lub/i Aplikacji Mobilnych

 1. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 2. Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w Strony internetowej lub/i Aplikacji Mobilnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Korzystanie ze Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych nie są obowiązkowe, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania Profilu Użytkownika oraz korzystania z Aplikacji Mobilnych. W celu ułatwienia skorzystania z niektórych usług dostępnych na Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych, formularze zaproponowane na dedykowanych stronach mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z usługi zaproponowanej w Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez STATSCORE wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

II. Zakres danych

 1. Na potrzeby świadczenia usług na Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko, kod pocztowy, nr telefonu, kraj pochodzenia. Dodatkowo na Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych zbieramy także informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP) oraz w plikach Cookies. Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających Stronę Internetową lub/i korzystających z Aplikacji mobilnych.

III. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony internetowej lub/i Aplikacji Mobilnych jest: STATSCORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Branickiego 11 lok. 32, 02-972 Warszawa; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000447881; NIP: 5213642943, REGON: 146508248.

IV. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez STATSCORE oraz Zaufanych Partnerów STATSCORE, za zgodą osób, których dotyczą lub w oparciu o uzasadniony interes administratora, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. STATSCORE może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia Usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia Usług oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia Usług oraz w celach marketingowych, analitycznych, statystycznych.

V. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych jest przede wszystkim zgoda udzielana przez Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda Użytkownika może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Dane osobowe przetwarzane mogą być również w ograniczonym zakresie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu STATSCORE polegającego na prawidłowym świadczeniu usługi na Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, dla których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, co przy braku odpowiednich zabezpieczeń związane może być z ewentualnym ryzykiem. Transfer danych odbywa się wtedy na podstawie art. 49 ust. 1 lit a) RODO – wyraźna zgoda Użytkownika. 

STATSCORE każdorazowy transfer danych do państw trzecich stara się zawsze zabezpieczyć za pomocą środków bezpieczeństwa wskazanych w RODO, w szczególności poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zobowiązują podmiot otrzymujący dane do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez STATSCORE przez okres świadczenia usługi na Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych do momentu wycofania dobrowolnie udzielonej zgody przez Użytkownika. Okresy te mogą zostać przedłużone wyłącznie w przypadku konieczności dochodzenia, ustalenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

VII. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych STATSCORE w ramach usługi Profil Użytkownika (po przejściu procedury weryfikującej tożsamość Użytkownika, polegającej na podaniu hasła), w zakładce zawierające dane osobowe. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z usunięciem Profilu Użytkownika. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej podanego w ramach usługi wymaga połączenia się ze stroną STATSCORE przy pomocy adresu internetowego.

Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych na Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych, może się zwrócić bezpośrednio do STATSCORE z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.

W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług na Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail kontakt@statscore.live , a także pocztą tradycyjną pod adresem: 

STATSCORE SP. Z O.O.
Stary Dworzec Katowice
Dworcowa 2
40-012 Katowice
Polska.

Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Dla celów bezpieczeństwa w razie podejrzenia, że Profil Użytkownika mogło zostać naruszone, np. poprzez nieuprawniony dostęp do loginu i hasła służących do logowania na Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych, należy niezwłocznie skontaktować się obsługą administracyjną pod adresem e-mail kontakt@statscore.live

VIII. Odbiorcy danych osobowych

STATSCORE przekazuje dane Użytkowników pozyskiwane na Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych wyłącznie Zaufanym Partnerom STATSCORE, którzy wykorzystują dane za zgodą i w celach określonych przez Użytkownika. Listy Zaufanych Partnerów STATSCORE dostępne są w Ustawieniach zaawansowanych. Dane przekazywane partnerom dotyczą wyłącznie informacji pozyskiwanych z wykorzystaniem plików Cookies lub innych podobnych technologii, przy czym każdy z Użytkowników może samodzielnie zdecydować komu i w jakim celu jego dane zostaną przekazane z poziomu Ustawień zaawansowanych. 

Ze względów technicznych STATSCORE może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkowników, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanych powyżej celów ich przetwarzania. W takiej sytuacji powierzone do przetwarzania dane będą przetwarzane przez podmioty trzecie w imieniu STATSCORE i wyłącznie w celach określonych przez STATSCORE.

Zgoda na wykorzystanie danych dla niektórych z Zaufanych Partnerów STATSCORE związana może być z transferem danych do innych państw trzecich (nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein). W związku z powyższym informujemy o ewentualnym ryzyku, z którym wiązać się może przekazanie danych do państw trzecich, polegającym na możliwym braku odpowiedniego stopnia ochrony osób fizycznych, związanego z przetwarzaniem ich danych osobowych, który gwarantowany jest przepisami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), z uwagi na brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń.

IX. Niezbędność podania danych osobowych przez Użytkownika

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ani warunkiem zawarcia umowy. Natomiast korzystanie z wybranych Usług może wymagać wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. podczas rejestracji Profilu Użytkownika, a także formularzy wypełnianych przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do niektórych z wybranych Usług. Konsekwencją nie podania swoich danych może więc być brak możliwości korzystania przez Użytkownika z wybranych Usług. 

STATSCORE przetwarza dane użytkowników przy wykorzystaniu plików Cookies lub innych podobnych technologii, bez ich zgody, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu wyłącznie w sytuacjach, kiedy jest to konieczne dla dostarczenia i prawidłowego działania Strony internetowej lub/i Aplikacji Mobilnych, tj. utrzymanie i wsparcie techniczne Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych, zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie błędów, pomiary statystyczne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych.

X. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ramach Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych nie są poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, poza wykorzystywaniem plików Cookies i innych podobnych technologii na potrzeby wyświetlania Użytkownikom dostosowanych do nich reklam (tworzenie profilu spersonalizowanych reklam i treści, wybór spersonalizowanych reklam i treści).

XI. Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. STATSCORE wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.

XII. Ochrona transmisji

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Data aktualizacji

Polityka prywatności

 1. STATSCORE uznaje prywatność wszystkich podmiotów przeglądających Stronę Internetową (https://statscore.live) i korzystających z Aplikacji mobilnych, zwanych dalej „ Użytkownikami” i zobowiązana jest chronić ich prywatność. STATSCORE może gromadzić i wykorzystywać „Dane osobowe” (zdefiniowane poniżej) odnoszące się do Użytkowników w celu zapewnienia im usług świadczonych przez Aplikację i wyłącznie w celu, który został wyraźnie zdefiniowany poniżej.

 2. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

I. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Strony internetowej lub/i Aplikacji Mobilnych

 1. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 2. Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w Strony internetowej lub/i Aplikacji Mobilnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Korzystanie ze Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych nie są obowiązkowe, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania Profilu Użytkownika oraz korzystania z Aplikacji Mobilnych. W celu ułatwienia skorzystania z niektórych usług dostępnych na Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych, formularze zaproponowane na dedykowanych stronach mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z usługi zaproponowanej w Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez STATSCORE wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

II. Zakres danych

 1. Na potrzeby świadczenia usług na Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko, kod pocztowy, nr telefonu, kraj pochodzenia. Dodatkowo na Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych zbieramy także informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP) oraz w plikach Cookies. Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających Stronę Internetową lub/i korzystających z Aplikacji mobilnych.

III. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony internetowej lub/i Aplikacji Mobilnych jest: STATSCORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Branickiego 11 lok. 32, 02-972 Warszawa; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000447881; NIP: 5213642943, REGON: 146508248.

IV. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez STATSCORE oraz Zaufanych Partnerów STATSCORE, za zgodą osób, których dotyczą lub w oparciu o uzasadniony interes administratora, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. STATSCORE może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia Usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia Usług oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia Usług oraz w celach marketingowych, analitycznych, statystycznych.

V. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych jest przede wszystkim zgoda udzielana przez Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda Użytkownika może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Dane osobowe przetwarzane mogą być również w ograniczonym zakresie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu STATSCORE polegającego na prawidłowym świadczeniu usługi na Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, dla których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, co przy braku odpowiednich zabezpieczeń związane może być z ewentualnym ryzykiem. Transfer danych odbywa się wtedy na podstawie art. 49 ust. 1 lit a) RODO – wyraźna zgoda Użytkownika. 

STATSCORE każdorazowy transfer danych do państw trzecich stara się zawsze zabezpieczyć za pomocą środków bezpieczeństwa wskazanych w RODO, w szczególności poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zobowiązują podmiot otrzymujący dane do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez STATSCORE przez okres świadczenia usługi na Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych do momentu wycofania dobrowolnie udzielonej zgody przez Użytkownika. Okresy te mogą zostać przedłużone wyłącznie w przypadku konieczności dochodzenia, ustalenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

VII. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych STATSCORE w ramach usługi Profil Użytkownika (po przejściu procedury weryfikującej tożsamość Użytkownika, polegającej na podaniu hasła), w zakładce zawierające dane osobowe. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z usunięciem Profilu Użytkownika. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej podanego w ramach usługi wymaga połączenia się ze stroną STATSCORE przy pomocy adresu internetowego.

Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych na Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych, może się zwrócić bezpośrednio do STATSCORE z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.

W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług na Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail kontakt@statscore.live , a także pocztą tradycyjną pod adresem: 

STATSCORE SP. Z O.O.
Stary Dworzec Katowice
Dworcowa 2
40-012 Katowice
Polska.

Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Dla celów bezpieczeństwa w razie podejrzenia, że Profil Użytkownika mogło zostać naruszone, np. poprzez nieuprawniony dostęp do loginu i hasła służących do logowania na Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych, należy niezwłocznie skontaktować się obsługą administracyjną pod adresem e-mail kontakt@statscore.live

VIII. Odbiorcy danych osobowych

STATSCORE przekazuje dane Użytkowników pozyskiwane na Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych wyłącznie Zaufanym Partnerom STATSCORE, którzy wykorzystują dane za zgodą i w celach określonych przez Użytkownika. Listy Zaufanych Partnerów STATSCORE dostępne są w Ustawieniach zaawansowanych. Dane przekazywane partnerom dotyczą wyłącznie informacji pozyskiwanych z wykorzystaniem plików Cookies lub innych podobnych technologii, przy czym każdy z Użytkowników może samodzielnie zdecydować komu i w jakim celu jego dane zostaną przekazane z poziomu Ustawień zaawansowanych. 

Ze względów technicznych STATSCORE może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkowników, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanych powyżej celów ich przetwarzania. W takiej sytuacji powierzone do przetwarzania dane będą przetwarzane przez podmioty trzecie w imieniu STATSCORE i wyłącznie w celach określonych przez STATSCORE.

Zgoda na wykorzystanie danych dla niektórych z Zaufanych Partnerów STATSCORE związana może być z transferem danych do innych państw trzecich (nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein). W związku z powyższym informujemy o ewentualnym ryzyku, z którym wiązać się może przekazanie danych do państw trzecich, polegającym na możliwym braku odpowiedniego stopnia ochrony osób fizycznych, związanego z przetwarzaniem ich danych osobowych, który gwarantowany jest przepisami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), z uwagi na brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń.

IX. Niezbędność podania danych osobowych przez Użytkownika

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ani warunkiem zawarcia umowy. Natomiast korzystanie z wybranych Usług może wymagać wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. podczas rejestracji Profilu Użytkownika, a także formularzy wypełnianych przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do niektórych z wybranych Usług. Konsekwencją nie podania swoich danych może więc być brak możliwości korzystania przez Użytkownika z wybranych Usług. 

STATSCORE przetwarza dane użytkowników przy wykorzystaniu plików Cookies lub innych podobnych technologii, bez ich zgody, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu wyłącznie w sytuacjach, kiedy jest to konieczne dla dostarczenia i prawidłowego działania Strony internetowej lub/i Aplikacji Mobilnych, tj. utrzymanie i wsparcie techniczne Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych, zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie błędów, pomiary statystyczne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych.

X. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ramach Strony internetowej lub/i Aplikacji mobilnych nie są poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, poza wykorzystywaniem plików Cookies i innych podobnych technologii na potrzeby wyświetlania Użytkownikom dostosowanych do nich reklam (tworzenie profilu spersonalizowanych reklam i treści, wybór spersonalizowanych reklam i treści).

XI. Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. STATSCORE wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Stronie internetowej lub/i Aplikacjach Mobilnych dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.

XII. Ochrona transmisji

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Legenda